باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتماستباز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظماستاین صبح تیره باز دمید از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله درهماستگویا طلوع میکند از مغرب آفتاب

کاشوب در تمامی ذرات عالم استگرخوانمش قیامت دنیا بعید نیست

این رستخیز عام که نامش محرم استدر بارگاه قدس که جای ملال نیست

سرهای قدسیان همه بر زانویغم استجن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند

گویا عزای اشرف اولاد آدماست

       
دسته ها :
دوشنبه سیم 9 1388
X